Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr 14.11.2023

Status ogłoszenia o naborze:
Nierozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
RO.2110.8.2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski w Kcyni
Wydział:
Referat Organziacyjny i Obsługi Mieszkańców
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
inspketor ds. kadr
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
14-11-2023
Termin składania dokumentów:
27-11-2023
Sposób składania dokumentów:
1. Miejscem składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,
2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: dane kandydata, adres oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr” w terminie do 27 listopada 2023r. do godz. 15:00
3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Kcyni po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatom niezwłocznie na podany adres.
Uwaga: o zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data
wpływu do Urzędu.
4. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone
w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny,
2. Curriculum Vitae,
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie stażu pracy wskazanego w niniejszym ogłoszeniu,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dokumenty dodatkowe -
w przypadku ich posiadania przez kandydata
Kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów:
1. Miejscem składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r. poz. 530):
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe
6) trzyletni staż pracy, o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) znajomość obowiązujących aktów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.)
2. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: umiejętność obsługi programów komputerowych (program kadrowo – płacowy Vulcan, Word, Excel),
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
-
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1) Prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu,
2) Przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, nawiązaniem stosunku pracy,
3) Prowadzenie procesu organizacji robót publicznych, staży i praktyk uczniowskich,
4) Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu,
5) Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (plan urlopów, wnioski o urlop),
6) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych,
7) Sporządzanie harmonogramów pracy,
8) Kierowanie pracowników na badania lekarskie wynikające z obowiązujących przepisów, kontrola ich aktualności,
9) Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i kontrola ich aktualności,
10) Sporządzanie umów cywilnoprawnych,
11) Prowadzenie procedury związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze
12) Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wewnętrznych regulacji w zakresie pracy,
13) Przygotowanie spraw pracowników związanych z uprawnieniem do świadczenia emerytalnego,
14) Przygotowanie danych do sprawozdań analiz, w tym rocznych sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia i przestrzegania przepisów pracy,
15) Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych związanych z obszarem kadr,
16) Archiwizowane dokumentacji przypisanej do stanowiska,
17) Udział w prowadzeniu spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni – ul. Rynek 23, w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej,
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
4. Praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności planowania i organizacji pracy na stanowisku,
- umiejętności kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
- umiejętności pracy w zespole,
- komunikatywności,
- terminowości, rzetelności, odpowiedzialności,
- umiejętności przekazywania informacji w sposób zwięzły,
- wysokiej kultury osobistej,


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
Informacja w załączniku.
Uzasadnienie wyboru:
W załączniku.

PDFklauzula_informacyjna.pdf (145,88KB)
PDFogł_bip_inspektor_kadry.pdf (211,94KB)
DOCXoświadczenie_nabór.docx (14,69KB)
DOCXoświadczenie_RODO.docx (13,77KB)

PDFinf_zakończenie_naboru_bip.pdf (36,05KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego