Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kcyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urząd Miejski w Kcyni .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-09-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-09-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport-o-stanie-dostępności-podmiotu-publicznego-1.pdf - data dodania: 2023-09-12 10:51:41

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-09-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Mirosław Kordyś, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 589 37 20 wew. 105 lub e-mail: urzad@kcynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

89-240 Kcynia, Rynek 23
Tel.: +48525893720
E-mail:
Strona internetowa: www.kcynia.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23

Wejście do budynku: główne od strony ulicy Rynek ; wejście – stanowiące ewakuacyjne – od ulicy Szewskiej. Wejście główne dostępne jest poprzez dwa stopnie lub podjazd znajdujący się przy schodach; do wejścia od ulicy Szewskiej prowadzą schody.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych – platformy schodowej, schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z dzwonka przy wejściu głównym – urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób  wizualny i dotykowy.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W obrębie parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wejście do budynku od ulicy Dworcowej. Wejście główne dostępne jest bezpośrednio, również dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych – platformy schodowej, schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych – urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób wizualny i dotykowy.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością

  • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na bazie umowy zawartej w dniu 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Kcynia a Polskim Związkiem Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 3; 85-029 Bydgoszcz,
  • Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty, aby tłumacz był dla Państwa dostępny. Osoba do kontaktu: Ewa Hałas koordynator dostępności, tel. 52 589 37 20 wew. 115 , e-mail:
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o pomoc tłumacza języka migowego nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego