Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie

Zarządzenie Nr 9.2022
Burmistrza Kcyni

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w tym otwartych danych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ) zarządzam, co następuje:

 • 1. W celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w tym otwartych danych wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Kcyni zasady postępowania, określone niniejszym zarządzeniem.
 • 2. Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego składane są w postaci elektronicznej lub papierowej poprzez:

1) platformę e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP;

2) przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kcynia.pl;

3) dostarczane przez operatora pocztowego lub osobiście, w przypadku postaci papierowej.

 • 3. Podstawą kwalifikacji wniosku klienta, jako wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest spełnienie warunków wskazanych w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
 • 4. 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania następuje poprzez:

1) wskazanie odpowiedniej zakładki na stronie BIP;

2) rozpatrzenie złożonego przez klienta wniosku.

 1. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Burmistrza Kcyni, Radę Miejską w Kcyni, i Urząd ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 2. Burmistrz Kcyni, Rada Miejska w Kcyni i Urząd nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Kcynia.
 3. Burmistrz Kcyni uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

1) poniesieniem dodatkowych kosztów przez organ zobowiązany w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępniania informacji;

2) dostosowaniem systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnianiu danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 • 5. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na BIP, wymaga zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Kcyni;

2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

3) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;

4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

5) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 • 6. 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP;

2) jest udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż portal danych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 1. Odpowiadając na wniosek, który zakresem żądania wykracza poza zasób informacyjny i dokumentacyjny Urzędu Miejskiego w Kcyni, informuję się o tym wnioskodawcę, ze wskazaniem, iż Urząd nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku. W przypadku możliwości ustalenia kto jest w posiadaniu żądanych danych wskazane jest poinformowanie o tym wnioskodawcy.
 • 7. 1. Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia postępowania wnioskowego o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania. Dane te zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawnych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Przy pierwszym kontakcie z wnioskodawcą winien być spełniony względem niego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Udostępnienie danych osobowych z zasobów Urzędu w trybie ustawy, następuje z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 8. 
 1. Wnioski wpływające do Urzędu rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie referaty dla zakresu żądanych danych w zakresie wskazanym w art. 41 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku właściwe referaty współpracują z działem obsługi prawnej, w szczególności w zakresie:

1) pomocy merytorycznej przy ewentualnych wątpliwościach odnośnie kwalifikacji wniosku lub sposobu jego realizacji w trybie przepisów ustawy;

2) wydawania decyzji odmawiających wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji dotyczących rozstrzygnięć w zakresie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

3) ewentualnych wątpliwości przy stosowaniu ustawy

 1. W przypadku wniosków dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania z użyciem systemów informatycznych referaty współpracują z Informatykiem Urzędu.
 • 9. Kierownik Referatu Urzędu ponosi odpowiedzialność za przygotowanie oraz przekazanie informacji i danych będących w posiadaniu kierowanej przez niego komórki organizacyjnej.
 • 10. 1. Informacje na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, właściwy referat realizując wniosek powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona, nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
 • 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
 • 12. 
 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Kcyni.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kcynia.
 • 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

 

 

  Burmistrz Kcyni

 

Marek Szaruga

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego