Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KCYNI - Inspektor ds. inwestycji komunalnych

Status ogłoszenia o naborze:
Nierozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
ROO.2110.9.2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski
Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Miejsce pracy:
Urząd Miejski
Stanowisko:
Inspektor ds. inwestycji komunalnych
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
14-11-2023
Termin składania dokumentów:
27-11-2023
Sposób składania dokumentów:
1. Miejscem składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,
2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: dane kandydata, adres oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji komunalnych” w terminie
do 27 listopada 2023r. do godz. 15:00
3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Kcyni po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatom niezwłocznie na podany adres.
Uwaga: o zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data
wpływu do Urzędu.
4. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone
w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej
Miejsce składania dokumentów:
1. Miejscem składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r. poz. 530):
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska,
6) trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) posiadanie prawa jazdy kategorii B,
8) znajomość obowiązujących aktów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 14 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
2. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
1) znajomość spraw związanych z procesem inwestycyjnym,
2) znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
-
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1) Organizowanie i prowadzenie procesu budowy inwestycji gminnych,
2) Organizowanie opracowywania projektów budowlanych,
3) Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia inwestycji Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu,
4) Dokonywanie oraz zlecanie odbiorów inwestycyjnych,
5) Opisywanie faktur, rachunków dotyczących inwestycji gminnych,
6) Wystawianie pisemnego polecenia zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przekazania go do Referatu Finansowo - Budżetowego w zakresie prowadzonych inwestycji,
7) Współpraca z Referatem Finansowo – Budżetowym w zakresie rozliczania inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych lub innych instytucji,
8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy w zakresie przygotowywania i przeprowadzania inwestycji,
9) Nadzór nad stanem technicznym świetlic

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni – ul. Rynek 23, w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej,
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
4. Praca na stanowisku wymaga:
- dokładności, sumienności, odpowiedzialności,
- terminowości, systematyczności,
- umiejętności organizacji pracy,
- zdolności analitycznych,
- umiejętności pracy w zespole,
- wysokiej kultury osobistej, odporności na stres,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
Brak
Uzasadnienie wyboru:
Informacja w załączniku.

PDFklauzula_informacyjna.pdf (145,88KB)
PDFogł_bip_inspektor_inwestycje.pdf (192,93KB)
DOCXoświadczenie_RODO.docx (13,77KB)
DOCXoświadczenie_RODO.docx (13,81KB)

PDFinf_zakończenie_naboru_bip.pdf (51,88KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego