Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek i projekty uchwał na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni

Znak :  ROO.0002.68.2023                                                                                                                                                                         

                 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Przedstawienie najważniejszych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na

    lata 2023 - 2029 przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny

    i Pałuk".

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok - zał. 1,

   2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 - 2040 - zał. 2,

   3) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy

       Kcynia na 2024 rok - zał. 3,

   4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok - zał. 4,

   5) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

       opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

       psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak

       również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i

       zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług - zał. 5,

   6) ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - zał. 6,

   7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania w

       formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego

       programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - zał. 7,

   8) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia

       rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem

       "Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024 - 2028 - zał. 8,

    9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów

        zabytkowych wpisanych dla rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia - zał. 9,

  10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów

        zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia - zał. 10,

  11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów

        zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia - zał. 11,

  12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

        zbiorowego - zał. 12,

  13) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

        dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gmin y Kcynia z zakresu utrzymania   

        czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów - zał. 13,

  14) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie

        geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia - zał. 14,

  15) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz

        szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników

        wieczystych - zał. 15,

  16) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników

        wieczystych - zał. 16,

  17) warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości

         gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu - zał. 17,

  18) zniesienia formy ochrony z 4 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody „Aleja drzew”

         w graniach administracyjnych Gminy Kcynia – zał. 18. 

  8. Wolne wnioski.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

  

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej w Kcyni

 

                                                                                                                        /  Jan Kurant /

 

 

DOCXZal. 15.docx (18,39KB)
PDFZał. 10.pdf (221,57KB)
PDFZał. 11.pdf (225,19KB)
PDFZał. 12.pdf (327,54KB)
PDFZał. 13.pdf (146,40KB)
PDFZał. 14.pdf (128,31KB)
DOCXZał. 16.docx (17,19KB)
DOCXZał. 17.docx (17,36KB)
PDFZał. 18.pdf (785,11KB)
PDFZał. 3.pdf (49,17KB)
PDFZał. 4.pdf (116,28KB)
PDFZał. 5.pdf (225,63KB)
PDFZał. 6.pdf (263,65KB)
PDFZał. 7.pdf (141,07KB)
PDFZał. 8.pdf (181,54KB)
PDFZał. 9.pdf (222,51KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego