Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - DZ. 144/2 OBRĘB ROZSTRZĘBOWO

Załącznik
do zarządzenia Nr 44.2024 Burmistrza Kcyni
 dnia 19 lutego 2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – DZ. 144/2 OBRĘB ROZSTRZĘBOWO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Kcyni podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego:

Położenie nieruchomości: Rozstrzębowo, obręb geodezyjnym Rozstrzębowo, gmina Kcynia

Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka Nr 144/2
Powierzchnia: 0,0700 ha
KW Nr BY1U/00017954/9

Opis nieruchomości gruntowej – PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 144/2 o powierzchni 0,0700 ha położona jest we wsi Rozstrzębowo, w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, tj. wieś zlokalizowana w północno-wschodniej części Gminy Kcynia, w strefie peryferyjnej. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka stanowi drogę (dr). Przedmiotowa działka według ewidencji stanowi drogę, jednak w rzeczywistości stanowi grunt wykorzystywany rolniczo, zagospodarowany wraz z przylegającymi gruntami rolnymi. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne. Nieruchomość ta ma kształt wydłużony z terenem płaskim, działka ta nie posiada żadnego uzbrojenia. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi wojewódzkiej Nr DW 241 (dz. 145).

JPEGNIERUCHOMOŚĆ DZ. 144 2 ROZSTRZEBOWO.jpeg (72,42KB)
 

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Z treści księgi wieczystej KW Nr BY1U/00017954/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie m.in. dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynika, że nieruchomość ta nie jest obciążona długami i ograniczeniami oraz jest wolna od praw osób trzecich.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania:
Teren działki numer 144/2 obręb Rozstrzębowo nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie przystąpiono do jego sporządzenia na obszarze przedmiotowej działki.
Dla terenu działki nr 144/2 obręb Rozstrzębowo nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, przyjętym w formie ujednoliconej Uchwałą Nr LI/400/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r., teren przedmiotowej działki został oznaczony symbolem R – tereny rolnicze. Działka o numerze 144/2 obręb Rozstrzębowo nie jest objęta programem rewitalizacji uchwalonym na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) oraz nie zawiera się w obszarze dla którego podjęto Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia, sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni nr: XLII/364/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., XLV/379/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz XVIII/160/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

JPEGSTUDIUM ROZSTRZEBOWO.jpeg (32,06KB)
 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Po podpisaniu umowy przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Cena nieruchomości:
8.000,00 zł* (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Informacja o przeznaczeniu do zbycia - forma zbycia:
Sprzedaż na własność w trybie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w myśl art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

JPEGLOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ROZSTRZEBOWO.jpeg (60,38KB)

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kcyni, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Kcynia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Menu przedmiotowe – Majątek Gminy – Wykazy nieruchomości.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek o nabycie w/wym. nieruchomości lokalowej w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (tj. najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024 r.).

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Kcynia, ul. Dworcowa 8 (pokój nr 4) lub telefonicznie /52/ 589 37 20 wew. 302.

PEŁNIĄCY FUNCKJĘ
BURMISTRZA KCYNI

/-/ RAFAŁ HEFTOWICZ

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 20 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. 

*Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego