Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NUMER 2 USYTUOWANEGO W BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W KAZIMIERZEWIE 5

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 67.2024 Burmistrza Kcyni
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE NR RR.7125.2.2024

BURMISTRZ KCYNI
OGŁASZA DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE
LOKALU MIESZKALNEGO NUMER 2 USYTUOWANEGO W BUDYNKU
MIESZKALNO-UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W
KAZIMIERZEWIE 5.

 

§ 1.

OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 1. Położenie nieruchomości: Kazimierzewo, obręb Kazimierzewo, gmina Kcynia
 2. Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  dz. 64/1
  pow. 0,1576 ha
  KW Nr BY1U/00018786/7
 1. Lokalizacja nieruchomości w terenie:

       

 

4. Opis nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 64/1 o powierzchni 0,1576 ha położona jest w niewielkiej wsi Kazimierzewo, zlokalizowanej w północnej części Gminy Kcynia. W południowo-zachodniej części działki znajduje się budynek mieszkalno-użytkowy oznaczony numerem porządkowym 5 oraz budynek gospodarczy. Niniejsza działka ma kształt zbliżony do prostokąta, częściowo jest ogrodzona, a w południowej części teren jest utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej, w pozostałej części założono murawę. Działka ta uzbrojona jest w podstawowe media tj. energię elektryczną i wodę z sieci gminnej, natomiast ścieki gospodarczo-bytowe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym oraz tereny uprawiane rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się świetlica wiejska i boisko wiejskie. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej numer 090416C tj. działka 86 położona w obrębie geodezyjnym Kazimierzewo, stanowiąca własność Gminy Kcynia.

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalno-użytkowy i budynek gospodarczy: frontowy wraz z oficyną oraz budynek gospodarczy, wybudowane około 1910 r. w technologii tradycyjnej:

 1. budynek główny - został wybudowany przed 1939 r. w technologii tradycyjnej jako jednokondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony; w budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy pełniący funkcję świetlicy wiejskiej. W 2014 r. do budynku od strony wschodniej dobudowano parterowy niepodpiwniczony segment, w którym pomieszczenia sanitarne
  i kuchenne funkcjonalnie połączono z istniejącą świetlicą wiejską. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 233,37 m2, a powierzchnia użytkowa - 279,04 m2. Konstrukcja budynku: ściany wykonanez cegły ceramicznej i pustaków, strop i schody drewniane, dach – na budynku głównym dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachówką, a na częściach dobudowanych dach jednospadowy kryty papą. Niniejszy budynek wyposażony jest w instalację wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową oraz ogrzewanie c.o. lokalowe, kominkowe i grzejniki elektryczne.
 2. budynek gospodarczy - wybudowano przed 1939 r. w technologii tradycyjnej, jako parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym; stanowi on budynek murowany z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką; niniejszy budynek stanowi pomieszczenie przynależne do świetlicy wiejskiej;
   
 3. na terenie nieruchomości znajduje się także: 
 •  plac parkingowy wraz z podjazdem do budynku dla osób niepełnosprawnych, utwardzony kostką betonową o łącznej powierzchni 138,50 m2 (plac znajduje się przed świetlicą wiejską),
 • ogrodzenie – nieruchomość jest częściowo ogrodzona, ogrodzenie od frontu wykonane jest stalowe przęsłowe z siatki w ramach mocowanych do słupów osadzonych w cokole betonowym o łącznej długości 25,85 m i wysokości 1,00 m.

5. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

Z treści księgi wieczystej KW Nr BY1U/00018786/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynika, że nieruchomość ta nie jest obciążona długami i innymi ograniczeniami oraz jest wolna od praw osób trzecich.

6. Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania.

 1. Teren działki 64/1 obręb Kazimierzewie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie przystąpiono do jego sporządzenia na obszarze przedmiotowej działki.
 2. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia, przyjętym w formie ujednoliconej Uchwałą Nr LI/400/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r., teren przedmiotowej działki został oznaczony symbolem MUP – tereny urbanizacji. Niniejsza działka nie jest objęta ochroną konserwatorską oraz archeologiczną.
 3. Działka o numerze 64/1 obręb Kazimierzewo, nie jest objęta programem rewitalizacji, uchwalonym na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz nie zawiera się w obszarze dla którego podjęto Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia, sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni nr: XLII/364/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., XLV/379/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz XVIII/160/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 4. Dla niniejszej nieruchomości wydano decyzję Burmistrza Kcyni:
 • nr 33/2014 z dnia 20 maja 2014 r. o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym,
 • nr 6/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na lokal użytkowy (świetlica wiejska) oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

    

§ 2.
OPIS NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ – PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiot sprzedaży stanowi lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 86,97 m2 w tym sień, przedpokój, łazienka z wc, kotłownia, kuchnia i dwa pokoje oraz pomieszczenia przynależne o łącznej powierzchni użytkowej 112,90 m2 w budynku mieszkalnym  w tym dwie klatki schodowe na strych (2/8 i 2/9),  strych (2/10) i pomieszczenie gospodarcze.

2. Niniejszy lokal zajmuje część parteru w budynku głównym, wejście do niego jest osobne od zaplecza nieruchomości. Pomieszczenia przynależne usytuowane są na strychu budynku.

3. Lokal ten wyposażony jest w instalacje elektryczną p/t, wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacyjna i grzewcza, ogrzewanie c.o. lokalowe z kotłem węglowym umieszczonym w wydzielonym pomieszczeniu.

4. Przedmiotowy lokal mieszkalny stanowi lokal o bardzo niskim standardzie wykończenia z oznakami dewastacji: stolarka drzwiowa częściowo spaczona i zużyta, zniszczone podłogi i posadzki, zdemontowane grzejniki centralnego ogrzewania, zdekompletowane urządzenia sanitarne.

5. Wraz z niniejszym lokalem mieszkalnym związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 19987/28702 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 64/1 o powierzchni 0,1576 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierzewo, gm. Kcynia, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00018786/7.

6. Lokal mieszkalny nr 2 stanowi samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) – zaświadczenie Starosty Nakielskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. znak: WWA.3140.76.2022.EP

7. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej Nr SCHE/3942/7/2023 z dnia 26 września 2023 r.

8. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:

9. Szkic lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi: