Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ PIECA

Strona archiwalna

 

Gmina Kcynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel,  z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości poprawnych i kompletnych wniosków (15 sztuk), z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Liczy się kolejność składanych wniosków.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie UCHWAŁY NR XXXVII/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. (Dz.Urz. Województwa-Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2021r., poz. 5385) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.

 1. Warunki składania wniosków:
 2. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który należy pobrać:
 • za pośrednictwem strony internetowej kcynia.pl  w zakładce Środowisko i rolnictwo, „Dotacja celowa na wymianę pieca”; lub www.mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce ochrona środowiska.
 • osobiście w filii Urzędu Miejskiego w Kcyni (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami) przy ul. Dworcowej 8, 89-240 Kcynia.
 1. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie wypełnione i kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
 3. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania na paliwa stałe istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
 5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.
 6. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni w godzinach pracy Urzędu (tel. (52) 589-37-20 wew 303, adres email:

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

 1. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Kcynia, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych posiadający indywidualne ogrzewanie, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe 1)
  · Kotły gazowe 2)
  · Kotły olejowe 2)
  · ogrzewanie elektryczne

. pompy ciepła 3)

 

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

– kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie musza charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 , muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

   2) Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3) 1) Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

2) Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3) Pompy ciepła powietrze/powietrze. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. wersja 2 11

4) Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 

.

 1. Wysokość dofinansowania

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi 2 000 zł z budżetu Gminy Kcynia.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miejskiego w Kcyni Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).

Wnioski o rozliczenie dotacji należy składać do dnia 31 października 2023 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

 1. Informacje o środkach odwoławczych

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

BURMISTRZ KCYNI

                                                                                                                          /-/ Marek Szaruga

DOCXINFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH.docx (19,64KB)
DOCXogłoszenie-na-stronę.docx (20,31KB)
DOCPelnomocnictwo_piec_Kcynia.doc (27,00KB)
DOCwniosek_o_przyznanie_dotacji_piec_Kcynia.doc (106,00KB)
DOCWspolwlasciciele_zgoda_piec_Kcynia.doc (47,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego