Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – DZ. 517/40 KCYNIA UL. W. WITOSA

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 78.2024 Burmistrza Kcyni
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
– DZ. 517/40 KCYNIA UL. W. WITOSA 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Kcyni podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego:
 
Położenie nieruchomości
Kcynia ul. W. Witosa, obręb geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia
 
Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka Nr 517/40
Powierzchnia: 0,1514 ha
KW Nr BY1U/00024831/3
 
Opis nieruchomości gruntowej – PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 517/40 o powierzchni 0,1514 ha położona jest w centralnej części gminy, w strefie pośredniej. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka stanowi grunty orne RIIIb o powierzchni 0,0002 ha i RIVa – 0,1512 ha. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość ta ma kształt zbliżony do prostokąta z terenem płaskim, w niewielkiej części zadrzewiony, poza tym działka ta nie posiada żadnego uzbrojenia. W sąsiedztwie dostępna jest infrastruktura techniczna, tj. projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz sieć elektryczne. 
Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej oznaczonej Nr 1930C (ulica Wincentego Witosa – dz. 539 obręb Kcynia), poprzez drogi gminne oznaczone numerami działek 517/38, 817/4, 1369/4 i 1363 (ulica Słoneczna). Wskazane drogi gminne są geodezyjnie wytyczone, lecz w części nie są urządzone, stąd też dojazd jest utrudniony.
Niniejsza działka ma także dostęp pośredni do drogi gminnej stanowiącej ul. Brzozową (dz. 518/9) poprzez drogę wewnętrzną, tj. dz. 518/2, obręb Kcynia.
        
 
Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość
Z treści księgi wieczystej KW Nr BY1U/00024831/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie m.in. dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynika, że nieruchomość ta nie jest obciążona długami i ograniczeniami oraz jest wolna od praw osób trzecich. 
 
Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania
Teren działki numer 517/40 obręb Kcynia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 maja 2013 r. pod poz. 2004. Teren przedmiotowej działki został oznaczony w planie miejscowym symbolem 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka o numerze 517/40 obręb Kcynia nie jest objęta programem rewitalizacji, uchwalonym na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz nie wchodzi w skład obszaru objętego programem rewitalizacji uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia, sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni nr: XLII/364/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., XLV/379/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz XVIII/160/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości
Po podpisaniu umowy przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
 
Cena nieruchomości
67.000,00 zł1  (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)
 
Informacja o przeznaczeniu do zbycia - forma zbycia
Sprzedaż na własność w trybie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w myśl art. 37 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).
 
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kcyni, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Kcynia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Menu przedmiotowe – Majątek Gminy – Wykazy nieruchomości.
Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek o nabycie w/wym. nieruchomości lokalowej w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (tj. najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r.).
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Kcynia, ul. Dworcowa 8 (pokój nr 4) lub telefonicznie /52/ 589 37 20 wew. 302.
 
PEŁNIĄCY FUNCKJĘ
BURMISTRZA KCYNI
/-/ RAFAŁ HEFTOWICZ
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 30 kwietnia 2024 r. do 22 maja 2024 r. 
 
1Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w dniu przetargu w myśl ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego