Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA
Podstawę formalno – prawną opracowania stanowi:
– art. 3 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– §8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
– Uchwała Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXVII/290/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kcynia.
Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni Nr XII/125/99 z dnia 29 grudnia 1999 r., opracowane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy Przedmiot i cel niniejszego opracowania określa art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.).

Przedmiotem jest zagospodarowanie przestrzenne obszaru miasta i gminy Kcynia w ich granicach administracyjnych, zaś celem określenie polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania. Tak zdefiniowany przedmiot i cel określa podstawową, polityczną funkcję studium.
W świetle art. 9 ust. 2 ww. ustawy studium jest także narzędziem koordynowania planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym i strategicznych zamierzeń gminy z planowaniem krajowym i regionalnym. Jest to druga koordynacyjna funkcja studium. Rangę studium określa art. 9 ust. 4 i 5, w myśl, których, pomimo, iż studium nie jest aktem prawa miejscowego ma moc wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Studium z 1999 r. było opracowane według nieaktualnej na dzień dzisiejszy ustawy o planowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r., w której ranga studium była zupełnie inna. Na terenie miasta oraz gminy Kcynia zaszło wiele istotnych zmian, zarówno prawnych jak i przestrzennych. Opracowując zmianę studium uznano, że zmiany nie mogą dotyczyć poszczególnych ustaleń. Mają one równocześnie uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości rozwojowe miasta i gminy, jak również obejmować pełny zakres i formę studium określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. jak i rozporządzeniu w sprawie zakresu projektu studium w części tekstowej i graficznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. opublikowane w Dz. U z 2004 r. nr 118, poz. 1233). Konsekwencją tego było opracowanie jednolitego tekstu i rysunku studium mającego ujednoliconą formę, ale w rzeczywistości stanowiącego nowe opracowanie, w którym wykorzystano część zapisów z opracowania studium z 1999 r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY STUDIUM
Zakres przedmiotowy studium jest zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80. z 2003 r. poz. 717) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 28 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 118 z 2004 r.).

Zmiana studium składa się z dwóch części tekstowych:
• Część I – Uwarunkowania,
• Część II – Kierunki oraz uzasadnienia i synteza studium.

oraz załączników:
• Rysunek nr 1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU MIEJSKIEGO
• Rysunek nr 2 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU WIEJSKIEGO
• Rysunek nr 3A OCHRONA DÓBR KULTURY OBSZARU MIEJSKIEGO
• Rysunek nr 3B OCHRONA DÓBR KULTURY OBSZARU WIEJSKIEGO
• Rysunek nr 4 UKŁAD KOMUNIKACYJNY
• Rysunek nr 5 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

 

PDFkierunki-zagospodarowania-drogi.pdf (2,97MB)
PDFkierunki-zagospodarowania-gmina.pdf (32,55MB)
PDFkierunki-zagospodarowania-miasto.pdf (22,19MB)
PDFkierunki-zagospodarowania-och.-dóbr-kultury-gmina.pdf (24,62MB)
PDFkierunki-zagospodarowania-och.-dóbr-kultury-miasto.pdf (1,75MB)
PDFkierunki-zagospodarowania-och.-środowiska.pdf (4,15MB)
PDFSTUDIUM-KCYNI-kierunki.pdf (558,49KB)
PDFSTUDIUM-KCYNI-UWARUNKOWANIA.pdf (1,18MB)
PDFUchwała-Nr-VI_34_2011.pdf (417,62KB)
PDFWstęp1.pdf (342,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego