Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: „Administratorem”, z siedzibą w Kcyni, ul. Rynek 23, tel.: +48 52 589 37 21, e-mail: .

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Może się Pan(i) z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani(a) danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Adres e-mail: .

Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl – w zakładce: Kontakt > RODO.

 1. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania:

Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją  niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani(a) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), którym jest rozpatrzenie wniosków w sprawach:

 • wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • przeniesienia powyższych decyzji na rzecz innego podmiotu,
 • wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia,
 • wydania zaświadczeń i informacji w zakresie planowania przestrzennego,
 • innych, dotyczących postępowań prowadzonych w ww. sprawach.
 1. Informacja o odbiorcach danych:

W związku z przetwarzaniem danych, w celu wskazanym powyżej, Pani(a) dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmiotom, które przetwarzają Pani(a) dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani(a) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o okresie przechowywania danych:

Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.p.: Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.).

 1. Informacja o przysługujących prawach:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

 • przysługuje Pani(u):
  • na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO: prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO: prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani(u):
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO: prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo informujemy, iż wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę Kcynia znajdują się także na stanowisku ds. planowania przestrzennego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego