Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowo – Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy i jego realizacja,
  a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw finansowych i budżetowych;
 2. ewidencjonowanie operacji finansowych w zakresie wykonywania budżetu Gminy;
 3. informowanie komórek organizacyjnych Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy o zmianach dokonanych w budżecie Gminy przez Radę i Burmistrza;
 4. nadzorowanie wykonywania planów finansowo-rzeczowych gminnych jednostek pomocniczych i przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy.

2. Prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych, a w szczególności;

 1. prowadzenie postępowań w sprawie wymiaru i poboru podatków i opłat za prowadzenie rachunkowości podatkowej;
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach ulg w spłacie podatków i opłat;
 3. prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat;
 4. prowadzenie kontroli podatkowej;
 5. nadzorowanie i organizowanie poboru podatków i opłat oraz prowadzenie czynności związanych z egzekucją administracyjną w tym zakresie;
 6. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przesunięciem lub umorzeniami podatków i opłat na wniosek podatników.

3. Sprawy płacowe:

 1. sporządzanie list płac stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umów o pracę;
 2. sporządzanie list płac stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi;
 3. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników Urzędu;
 4. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP -7 dla pracowników odchodzących na emeryturę i byłych pracowników i zleceniobiorców Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, których dokumentacja znajduje się w archiwum Urzędu;
 5. sporządzanie imiennych rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników i zleceniobiorców;
 6. sporządzanie deklaracji rocznych o zaliczkach na podatek dochodowy( PIT -4R ) oraz deklaracji rocznych o zryczałtowanym podatku dochodowym ( PIT -8AR);
 7. sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy z tytułu zawartych umów o pracę i umów zlecenie;
 8. obliczanie i przekazywanie należnych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe;
 9. sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat i informacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 10. prowadzenie spraw oraz obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 11. przygotowywanie wniosków o zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na robotach publicznych.

4. W zakresie ewidencji księgowej i rachunkowości:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy;
 2. uruchamianie środków pieniężnych na wydatki dla jednostek organizacyjnych;
 3. ewidencja księgowa dochodów budżetowych oraz ewidencja i rozliczanie otrzymanych dotacji;
 4. ewidencja księgowa wydatków budżetowych, w tym zadań inwestycyjnych;
 5. ewidencja księgowa zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych;
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu;
 7. sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę do wypłaty diet dla radnych i sołtysów, nagród oraz stypendiów sportowych i naukowych;
 8. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów samochodowych;
 9. dokonywanie przelewów kontrahentom.

5. W zakresie gospodarki mieniem gminnym:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków będących na wyposażeniu Urzędu;
 2. prowadzenie spraw związanych z ewidencją majątku Gminy;
 3. nadzorowanie i rozliczanie okresowo prowadzonych inwentaryzacji.

6. Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, prowadzenie ewidencji księgowej  i rozliczanie się w tym zakresie z właściwym Urzędem Skarbowym.

7. Nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowywaniem, sporządzaniem i składaniem przez podległe jednostki sprawozdań finansowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.

8. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Kcyni.

9. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wniosków do komornika.

10. Prowadzenie spraw związanych z windykacją z tytułu naliczeń i zobowiązań płatniczych.

11. Występowanie do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego dłużnika lub osoby ubiegającej się o umorzenie podatków lub opłat.

12. Przyjmowanie odwołań i kompletowanie dokumentacji odwoławczej w zakresie realizowanych zadań oraz przekazywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

13. Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw.

14. Sporządzanie określonej sprawozdawczości i bilansów wykonania budżetu dla potrzeb organów gminy i innych instytucji zewnętrznych.

15. Skuteczne organizowanie systemu realizacji zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
w szczególności poprzez:

 1. rzetelną weryfikację wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami składanymi przez producentów rolnych;
 2. rzetelne wydawanie decyzji;
 3. prawidłowe postępowanie przy wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji.

16. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i poborem należności cywilnoprawnych
w szczególności z tytułu gospodarki lokalami mieszkalnymi stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego