Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości

Do zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości należy
w szczególności:

 1. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
 2. przeprowadzenie spisu rolnego;
 3. sprawy związane z produkcją rośliną i zwierzęcą;
 4. szacowanie szkód związanych z wystąpieniem zjawisk spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 5. realizacja zadań Gminy związanych z ochroną zwierząt;
 6. współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych;
 7. współdziałanie z organizacjami rolników w sprawach kształtowania i realizacji polityki rolnej i społecznej;
 8. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 9. sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska;
 10. prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody;
 11. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie;
 12. zbywanie drewna pozyskanego w wyniku wycinek prowadzonych na gruntach gminnych, w tym prowadzenia rejestru jego pozyskania;
 13. utrzymywanie w należytym stanie gminnych terenów zieleni;
 14. opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
 15. opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 16. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie w szczególności w zakresie zadań dotyczących zorganizowania i prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 17. prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
 18. ustalanie opłaty retencyjnej;
 19. utrzymywanie urządzeń wodnych będących własnością gminy i współpraca w tym zakresie z Gminną Spółką Wodną;
 20. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 21. zapewnianie właściwego stanu istniejących urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy oraz zapewnianie dla nich dostaw energii elektrycznej;
 22. zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 23. ustalanie ceny gruntów i opłat za korzystanie z nich;
 24. prowadzenie procedury związanej ze sprzedażą nieruchomości lokalowych;
 25. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy;
 26. organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne;
 27. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 28. przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  i ich aktualizacja;
 29. komunalizacja mienia;
 30. prowadzenie Gminnego Zasobu Nieruchomości;
 31. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic i nieruchomości;
 32. realizacja zadań w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości;
 33. sporządzanie dokumentacji statystycznej;
 34. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
 35. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 36. gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością spółek, której Gmina jest udziałowcem;
 37. prowadzenie spraw związanych z energią odnawialną;
 38. przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków;
 39. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie;
 40. współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej oraz innymi organami w sprawach związanych z ochroną środowiska;
 41. koordynacja prac związanych z udzielaniem dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z Gminy Kcynia;
 42. współdziałanie w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 43. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne;
 44. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności usługowej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy oraz prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń;
 45. wykonywanie zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Kcynia;
 46. prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, a także prowadzenia w tym zakresie kontroli;
 47. koordynowanie działań w zakresie Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Aglomeracji Kcynia;
 48. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi nieruchomości wykonanie obowiązku podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
 49. wydawanie zgód na lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyjmowanie zgłoszeń o wybudowanych instalacjach do oczyszczania ścieków komunalnych;
 50. realizacja i koordynowanie prac związanych z udzielaniem dofinansowania kosztów poniesionych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego