Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 1. kompleksowe przygotowywanie, realizacja i nadzór nad inwestycjami gminnymi;
 2. zlecanie opracowywania opinii w zakresie udzielania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
 3. sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu w zakresie inwestycji komunalnych oraz inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną;
 4. opracowywanie wieloletniego planu inwestycji gminnych i analiza źródeł jego finansowania;
 5. podejmowanie czynności prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  w ramach inwestycji własnych Gminy;
 6. uzgadnianie lokalizacji sieci infrastrukturalnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 7. zapewnianie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne;
 8. nadzór w zakresie wszystkich zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji;
 9. współpraca z referatem Finansowo-Budżetowym w zakresie rozliczania inwestycji;
 10. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w fazie programowania inwestycji, udzielania im pomocy w zakresie opracowania materiałów wyjściowych do projektowania;
 11. zapewnienie nadzoru technicznego dla realizowanych inwestycji;
 12. udział w opracowywaniu, wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu programu rozwoju Gminy;
 13. przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na zadania inwestycyjne z funduszy i programów rządowych, unijnych oraz innych o podobnym charakterze dostępnych dla Gminy lub jej jednostek organizacyjnych;
 14. prowadzenie stałego monitoringu funduszy unijnych i innych o podobnym charakterze dostępnych dla gminy;
 15. prowadzenie i aktualizacja banku informacji o źródłach finansowania zewnętrznego;
 16. współpraca z referatami w zakresie sprawozdawczości i rozliczania inwestycji realizowanych z pozyskanych środków finansowych;
 17. przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do sporządzania miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 18. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 19. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planach i studium, wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 20. prowadzenie i aktualizacja systemu informacji przestrzennej Gminy;
 21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej;
 22. prowadzenie współpracy z komisja mieszkaniową;
 23. rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego;
 24. przygotowywanie projektów umów w zakresie przydziału lub zamiany lokalu;
 25. przygotowywanie projektu zarządzenia w sprawie podwyżek czynszu dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych;
 26. aktualizowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy;
 27. wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych;
 28. współdziałanie z Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie zarządu lokalami stanowiącymi mienie gminne;
 29. przygotowywanie i realizacja planu remontów lokali mieszkalnych oraz innych niewykorzystanych budynków stanowiących własność gminy;
 30. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 31. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 32. sporządzanie corocznego sprawozdania z udzielanych zamówień publicznych i przekazywanie ich do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 33. udzielanie pracownikom Referatów instruktażu w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 34. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 35. przygotowywanie regulaminu w sprawie udzielania zamówień poniżej 30 tys. Euro;
 36. publikacja i aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 37. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
 38. prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad mieniem gminnym;
 39. obsługa interesantów;
 40. prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym świetlic;
 41. obsługa gminnej komisji urbanistycznej;
 42. prowadzenie rejestrów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 43. prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie i zmianę;
 44. zlecanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych;
 45. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego;
 46. prowadzenie spraw związanych z budową, remontami dróg gminnych, ulic i chodników;
 47. udział w dokonywaniu odbioru technicznego robót wykonywanych na drogach;
 48. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ulic i chodników;
 49. sporządzanie planów budżetowych dotyczących budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i chodników;
 50. prowadzenie ewidencji oraz numeracji publicznych dróg gminnych;
 51. przedkładanie propozycji zaliczania dróg do kategorii dróg publicznych;
 52. sprawozdawczość w zakresie dróg;
 53. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat i kar pieniężnych;
 54. wydawanie decyzji w sprawie warunków technicznych dla projektowanych zjazdów z dróg gminnych;
 55. wydawanie decyzji w sprawie warunków technicznych lokalizacji w pasie drogowym sieci uzbrojenia i obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
 56. utrzymywanie dróg w okresie zimowym;
 57. przeprowadzanie okresowych kontroli stanów dróg;
 58. współpraca z Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sadzenie, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym;
 59. prowadzenie spraw związanych ze zmianą organizacji ruchu ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i ulic;
 60. zakładanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym tablic z nazwami ulic i placów na terenie miasta i sołectw;
 61. realizacja zadań gminy wynikających z transportu drogowego;
 62. rozliczanie dopłat za przewozy dofinansowywane z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 63. prowadzenie spraw związanych z trasami PKS i utrzymaniem przystanków;
 64. współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych;
 65. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie utrzymania i remontów dróg;
 66. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy;
 67. weryfikacja przygotowanych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót przedstawionych przez wykonawców;
 68. kontrola merytoryczna kosztorysów powykonawczych obejmujących zrealizowane zadania bieżące, remonty zadania inwestycyjne ( za wyjątkiem sytuacji powołania inspektora nadzoru inwestorskiego;
 69. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zakupów towarów, usług, dostaw i robót dla jednostek oświatowych wymienionych w § 2 uchwały Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego