Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury

Do zadań Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury należy w szczególności:

 1. planowanie i opracowywanie sieci szkół;
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją jednostek oświatowych;
 3. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę;
 4. organizowanie i obsługa konkursów na stanowisko dyrektorów szkół;
 5. udział w ocenie pracy dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę;
 6. dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego;
 7. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania działalności bieżącej i remontowej szkół i gromadzenie danych z przebiegu remontów i stanu technicznego obiektów oświatowych;
 8. współdziałanie z Kuratorium Oświaty oraz innymi instytucjami;
 9. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji;
 10. organizowanie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy;
 11. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości oświatowej oraz kontrola szkół w tym zakresie;
 12. realizacja programów stypendialnych dla uczniów;
 13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników;
 14. pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów w zakresie edukacji, sportu, kultury, podnoszenia jakości usług i rozwoju kadr oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków;
 15. bieżące monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój Gminy;
 16. prowadzenie i aktualizacja banku informacji o źródłach finansowania zewnętrznego;
 17. koordynacja projektów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze wspólnotowych funduszy strukturalnych oraz pochodzących z innych źródeł publicznych krajowych i zagranicznych;
 18. przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących Gminę w kraju i za granicą;
 19. opracowywanie materiałów promocyjnych;
 20. organizacja i współorganizacja imprez promujących Gminę;
 21. współdziałanie z placówkami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz krzewienia kultury i sportu w Gminie;
 22. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Kcyni;
 23. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 24. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Gminy w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej;
 25. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
 26. prowadzenie spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze Gminy;
 27. organizowanie działalności w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej,
  w tym w szczególności: organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 28. ogłaszanie konkursów na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego oraz ustawy o sporcie i monitorowanie realizacji projektów w tym zakresie;
 29. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 30. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych;
 31. wydawanie opinii w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy,
 32. prowadzenie zbioru informacji o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie usług medycznych;
 33. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 34. prowadzenie ewidencji zabytków;
 35. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 36. nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
 37. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 38. podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej;
 39. prowadzenie działań w zakresie opracowywania dokumentów programowych dla gminy oraz monitoring realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych np. Strategia Rozwoju Gminy;
 40. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 41. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 42. udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom;
 43. prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań oświatowych;
 44. prowadzenie wspólnej obsługi finansowo - księgowej i kadrowo - płacowej jednostek oświatowych wymienionych w § 2 uchwały Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w zakresie:
 • prowadzenia w całości obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości;
 • prowadzenia obsługi finansowo - księgowej funduszy socjalnych;
 • koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;
 • przygotowania wspólnie z dyrektorami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych, planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów,
 • prowadzenia obsługi rachunków bankowych;
 • prowadzenia obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników;
 • organizacji wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych;
 • ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 • przygotowywania danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego