Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek i projekty uchwał na LXXIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2024 r. ( czwartek ) o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kcyni za 2023 rok.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni za 2023 rok.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok - zał. 1,

    2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie poprzez zmianę jej siedziby - zał. 2,

    3) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kcynia - zał. 3,

    4) przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szubinie na lata 2024 - 2026 na terenie gminy Kcynia - zał. 4,

    5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - zał. 5,

    6) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie   ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia - zał. 6,

    7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia - zał. 7,

       8) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia – zał. 8,

       9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia – zał. 9.

   9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

   /  Jan Kurant /

 

PDFZal. 1.pdf (356,91KB)
DOCXZal. 3.docx (38,85KB)
PDFZal. 4.pdf (338,53KB)
PDFZal. 5.pdf (347,67KB)
DOCXZal. 6.docx (16,89KB)
DOCXZal. 7.docx (652,62KB)
PDFzal. 8.pdf (238,75KB)
DOCXZał. 2.docx (22,64KB)
DOCXZałącznik do uchwały - Wieloletni plan.docx (107,40KB)
PDFZal. 9_zmiana.pdf (14,67MB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego