Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek LXXIV sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Znak :  ROO.0002.3.2024                                                                                                                                                                         

                    Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 r. ( czwartek ) o godz.12.00

 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów    

    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Kcynia za 2023 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka

    z o.o.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok - zał. 1,

   2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 - 2036 - zał. 2,

   3) ustanowienia programu osłonowego pn."Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 - zał. 3,

   4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo - gminnego z jednostkami samorządu

       terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa "Razem dla rozwoju" - zał. 4,

   5) zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w

       sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów- zał. 5,         

   6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów   

       zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia - zał.

       6,

   7) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów    

       zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia - zał.

       7.

   8) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych,

       akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu - zał. 8.

  9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Kcyni

 

                                                                                                                         /  Jan Kurant /

 

 

 

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej. 

 

PPTXDziałalność Spółki 2011-2023 ostateczna.pptx (14,85MB)
ODTSprawozdanie z realizacji BudĹĽetu GKPRP 2023.odt (16,55KB)
PDFzal. 3.pdf (304,99KB)
PDFzal. 4.pdf (378,33KB)
PDFzal. 5.pdf (331,31KB)
PDFzal. 6.pdf (228,78KB)
PDFzal.7.pdf (231,15KB)
PDFzal.8.pdf (213,44KB)
 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego