Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Azbest-nabór wniosków

Burmistrz Kcyni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań
dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2024 r.
w
ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:
- na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
- na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego, inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy).


Orientacyjny termin realizacji zadania: (czerwiec – październik 2024 r.)

Dofinansowanie pokrywa koszty kwalifikowane związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub samego transportu i utylizacji wyrobów, których użytkowanie zostało wcześniej zakończone.


Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

- demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest

- transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów na odpowiednim składowisku

 

UWAGA!

  • Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego.
  • Gmina Kcynia zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinasowania z WFOŚIGW w Toruniu.

Dofinansowanie pokrywa tylko koszty kwalifikowane związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub samego transportu i utylizacji wyrobów, których użytkowanie zostało wcześniej zakończone.

Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę (w tym wykonanego wcześniej demontażu). Pomoc obejmować będzie koszty kwalifikowane, na podstawie odrębnego regulaminu dofinasowania udzielanego Gminie przez WFOŚiGW w Toruniu. BENEFICJENT pokrywa ewentualną część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

Właściciele nieruchomości zainteresowani możliwością dofinansowania powinni złożyć wnioski do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowisk i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Dworcowa 8, pokój 5 lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kcyni ul. Rynek 23.

Termin składania wniosków – od 1 marca do 12 kwietnia 2024 r.


Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  tel. 52 589-37-20 wew, 304

Uwaga!
Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Kcynia, ponosi odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.W związku z tym Gmina:

 - prowadzi nabór wniosków od potencjalnych zainteresowanych właścicieli nieruchomości

 - organizuje przetarg wyłaniający firmę demontującą i utylizującą odpady

 - reguluje kwestie finansowe pomiędzy wykonawcą, WFOŚiGW w Toruniu oraz beneficjentem ostatecznym oraz prowadzi działania kontrolne w stosunku do beneficjenta ostatecznego.

 

DOCOgłoszenie azbest 2024.doc (39,00KB)
DOCWniosek_AZBEST_ 2024.doc (66,00KB)
DOCZałącznik 1- Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc (37,00KB)
DOCXZałącznik 2 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (23,04KB)
DOCXZałącznik 3 -oświadczenie.docx (15,11KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego